Reklamácia

Reklamačné podmienky

Kupujúci je oprávnený si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

V případe, že zistíte výrobné chyby, je treba tovar zaslat na adresu uvedenú v kontaktoch, príp. na daňovom dokladu, spolu s uvedením dôvodom reklamácie. K zásilke nezabudnite priložit kópiu daňového alebo zarúčného dokladu. Reklamácia bude vybavená v súlade s příslušnými ustanoveniami obchodného zákoníku, príp. Občianskeho zákoníku .. Poškodenie tovaru pri preprave k predávajúcemu má za následok neuznanie reklamácie. Doporučujeme preto tovar zasielať doporučene a s poistením. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať: a) označenie a popis vady b) číslo objednávky, resp. číslo záselky na identifikačnom štítku c) kópiu daňového alebo záručného dokladu d) kopiu reklamačného protokolu (pokial bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)


Prodávajúci vyriadí reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odvodnených prípadoch, najmä pokiaľ sa vyžaduje odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu potrebnú na odborné posúdenie vady. Po uplynutí tejto lehoty má právo kupující odstúpiť od zmluvy, alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Pre rýchlejšie a operativnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám doporučujeme kontaktovat nás i telefonicky.

Reklamácie sú riešené:
- telefonicky v pracovních dňoch od 9:00 do 16:00 na čísle 0903 127 288
- e-mailom na smajl@smajl.sk
- odoslaním na adresu firmy: Silvester Jamečný, SNP 1936 /areal OSBD/, 017 07 Považská Bystrica, SR, tel. 0903127288
Smajl.sk © 2024 Všetky práva vyhradené - tvorba web stránok INCUBEMEDIA