Cookies

Zásady ochrany osobných údajov:

Informácie k spracovávaniu osobných údajov

Spoločnosť Bc. Milan Jamečný, Hliny 1422/27, Považská Bystrica, IČO: 40708748, IČDPH: SK1070482853 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame zodpovedne, transparentne a máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, pokiaľ sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti. 

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Spoločnosť dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia,aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ho bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať našu spoločnosť o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracúvame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracúvame k Vašej osobe. Naším právom potom je zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Aktualizácie údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné preto, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správcu.
S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracúvame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

Právo na vymazanie

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracúvame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email administrator@insportline.cz alebo na sídlo našej spoločnosti: 

Bc. Milan Jamečný
Hliny 1422/27
01707 Považská Bystrica

Webové stránky - súbory protokolov 

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracúvame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme, patria:
 

  • Vaša IP Adresa
  • Otvárané stránky nášho webu
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracúvame po dobu 1 mesiaca a len na účely našej právnej ochrany a oprávnených záujmov.

Súbory cookie

Pri návšteve našich webových stránok ste informovaní, že využívajú technológiu na zhromažďovanie a ukladaním informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa nikam neodosielajú, ani ich nijako nespracúvame. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok. 

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany, prípadne iných oprávnených záujmov.

Spracovanie osobných údajov

Naša spoločnosť bude v tomto dokumente spracovávať Vaše osobné údaje na základe týchto právnych titulov:

Objednávka cez e-shop

Právny titul Plnenie zmluvy
Osobné údaje DIČ fyzickej osoby, Dodacia adresa, Email - identifikácia účtu na eshope, Fakturačná adresa, IČO, IP Adresa, Meno, Názov spoločnosti, Priezvisko, Telefón
Účel spracovávania vybavenie a dodávka objednávky
Doba spracovávania po dobu dĺžky záručnej doby (2-10 rokov)

 

Smajl.sk © 2023 Všetky práva vyhradené - tvorba web stránok INCUBEMEDIA