Obchodné podmienky

V zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom bezproblémového nakupovanie na www.smajl.sk sú stanovené nasledovné obchodné  podmienky:

 

1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť: výpis so živnostenského registra: Bc. Milan Jamečný, Hliny 1422/27, Považská Bystrica, IČO: 40708748,

IČDPH: SK1070482853 /ďalej len "Predávajúci"/

Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na stránkach www.smajl.sk.
Obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

2. Predmet objednávky a objednanie tovaru

Predmetom objednávky je tovar a služby uvedené na www.smajl.sk. Po objednaní tovaru bude Kupujúcemu zaslaný e – mail s potvrdením prijatia objednávky.
V prípade, že Kupujúcemu nepríde na mail potvrdenie objednávky, odporúčame, aby  nás kontaktoval na uvedených telefónnych číslach v kontaktoch.
Objednávky sú prijímané 24 hodín denne. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru a služieb.

 

3. Povinnosti Predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky Kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok,
- objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať v lehote stanovenej u príslušného tovaru Kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia,
- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,

 - dodať tovar s daňovým dokladom o predaji /do 15 dni odo dňa dodania tovaru/
 Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou,
- za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

4. Povinnosti Kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

- v objednávke pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa, príp. adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné Kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom. U právnických osôb sú povinné údaje meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platiteľom DPH), adresa sídla a adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kontaktnú osobu kontaktovať,  za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany Predávajúceho
- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade závady bezodkladne spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu na vady, ktoré mohli vzniknúť pri preprave.

 

5. Dodacie podmienky a lehoty

- objednaný tovar zaslaný prostredníctvom kuriérskej služby GEIS, príp. UPS 

- doba dodania tovaru je štandardne 2-5 dní od objednania
- dodacia lehota do 24 hod. od expedovania zásielky pri zásielkach do 30kg, nad 30 kg zvyčajne do 48 hodín
- kuriér Vás bude pred doručením informovať telefonicky o dodaní zásielky. 

6. Spôsob platby

Spôsob platby si vyberie Kupujúci v 1.kroku objednávacieho protokolu s názvom "Doručenie/platba"

Dobierka : - tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní kuriérovi GEIS, UPS, príp. kuriérovi nášho vozidla.

Bankový prevod : - v prípade voľby platby prevodným príkazom, bude kupujúcemu na mail, ktorý uvedie v objednávke, zaslaná zálohová faktúra so všetkými údajmi potrebnými na prevedenie platby,
- po prijatí platby na náš účet, bude objednaný tovar expedovaný. 
 
Osobný odber: platba v hotovosti pri osobnom odbere alebo platba na účet a následný osobný odber na prevádzke

7. Odstúpenie od zmluvy –vrátenie tovaru

Platí pri nákupe online cez e-shop

Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1.    Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

2.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci  informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese s.jamecny@hotmail.sk  alebo písomne na adrese Milan Jamečný, Hliny 1422/27, 01707 Považská Bystrica, poprípade po telefonickom dohovore na tel. čísle 0903 127 288. V prípade odstúpenia od zmluvy  elektronicky, Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.

3.  Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4.  Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré boli Kupujúcim uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby Predávajúceho budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Úhrada platby bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

5.  Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6.  Tovar musí byť doručený späť na adresu Milan Jamečný, Hliny 1422/27, 017 07 Považská Bystrica, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci - spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci - spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, tovar nie je kompletný alebo ochranný obal je porušený, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo po dohode s Kupujúcim mu naúčtuje náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

8. Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

- tovar nesmie byť používaný,

- tovar musí byť nepoškodený,

- tovar musí byť kompletný,

- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.

Odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

8. Záručná doba

Na všetok predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota, okrem prípadov, kde je na karte produktu uvedená záručná doba nad rámec zákona.

9. Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok spoločnosti Bc. Milan Jamečný.
Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky,  tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielateľskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zástupcu kuriérskej spoločnosti.
Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné tovar zaslať na adresu uvedenú v kontaktoch, príp. na daňovom doklade, spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu. Reklamácia bude vybavená v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príp. Občianskeho zákonníka.. Poškodenie tovaru pri preprave k Predávajúcemu, má za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame preto tovar zasielať doporučene a poistený.
Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) označenie a popis závady 
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
c) kópiu daňového dokladu
d)kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)
Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní, od  uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nedodá vyššie uvedené podklady, príp. o dobu potrebnú na odborné posúdenie vady. Po uplynutí tejto lehoty má právo Kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám odporúčame kontaktovať nás aj telefonicky. 


Reklamácie sú vybavované:
- telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na čísle 0903 127 288
- e-mailom na s.jamecny@hotmail.sk
- poštou na adrese Milan Jamečný, Hliny 1422/27, 017 07 Považská Bystrica

 

10. Ochrana osobných údajov

Počas procesu vytvárania objednávky bude Kupujúci požiadaný o poskytnutie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailová adresa, IČO, DIČ,IČ DPH). Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na mail s.jamecny@hotmail.sk

Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.smajl.sk t.j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. Tieto údaje Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (Napr. kuriérska spoločnosť - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho.

11. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 06. 2014

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail:tn@soi.sk

Smajl.sk © 2023 Všetky práva vyhradené - tvorba web stránok INCUBEMEDIA